کیومرث حبیبی

صفحه نخست /کیومرث حبیبی
كيومرث حبيبي
نام و نام خانوادگی کیومرث حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده هنر و معماری / گروه شهرسازی
تحصیلات دکترای تخصصی / .
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 باغ نظر 48 (1396) 31-42
2 گردشگری شهری دوره4 شماره 3 (1396) 1-18
3
معماری و شهرسازی آرمان شهر 20 (1396) 91-103
4 پژوهش و برنامه ریزی شهری 29 (1396) 23-42
5 پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران 48 (1395) 263-276
6 آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 33 (1395) 45-69
7 پژوهش و برنامه ریزی شهری 23 (1394) 169-184
8 آمایش جغرافیایی فضا-دانشگاه گلستان 18 (1394) 87-104
9 مطالعات شهر ایرانی اسلامی 21 (1394) 65-70
10 باغ نظر 12 (1394) 3-14
11
Advances in Research 4 (2015) 114-121
12 آمایش جغرافیایی فضا-دانشگاه گلستان 16 (1394) 37-52
13 هویت شهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 22 (1394) 10-30
14 معماری و شهرسازی ایران-انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران 9 (1394) 39-50
15 معماری و شهرسازی ایران-انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران 8 (1393) 1-12
16 پژوهشهای معماری اسلامی 2 (1393) 65-78
17
International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment Vol. 5 No. 4 (2014) 413-426
18
Journal of Civil Engineering and Urbanism 2 (2014) 169-178
19
Caspian Journal of Applied Sciences Research 3 (2014) 39-50
20 معماری و شهرسازی آرمان شهر 10 (1392) 293-305
21 علوم زمین 87 (1392) 83-92
22 معماری و شهرسازی ایران-انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران 5 (1392) 33-48
23
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS 25 (2013) 965-975
24
معماری و شهرسازی آرمان شهر 10 (1392) 191-200
25 شهر نگار 62-63 (1392) 94-103
26 فصلنامه هفت شهر 37-38 (1392) 6-28
27 مدیریت بحران-دانشگاه مالک اشتر با همکاری انجمن ایمنی ایران 2 (1391) 67-75
28 ساخت شهر 20 (1391) 25-33
29 آمایش جغرافیایی فضا-دانشگاه گلستان 5 (1391) 98-110
30 مطالعات شهر ایرانی اسلامی 8 (1391) 69-87
31 فصلنامه مطالعات شهری 3 (1391) 13-23
32
معماری و شهرسازی آرمان شهر 8 (1391) 83-91
33 معماری و شهرسازی آرمان شهر 7 (1390) 103-112
34 چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی) 17 (1390) 31-43
35 مطالعات شهر ایرانی اسلامی 4 (1390) 15-28
36
ECOLOGY ENVIRONMENT and CONSERVATION Issue: Vol.17, Issue 3, 2011 (2011) 637-645
37 مسکن و محیط روستا 133 (1390) 39-48
38 پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران (دوره: 75، شماره: 75) (1390) 17-36
39 مطالعات شهر ایرانی اسلامی 3 (1390) 71-76
40 فصلنامه تخصصی معماری وشهر سازی « آبادی » 60 (1389) 6-13
41
American Journal of Environmental Sciences 6 (2010) 57-65
42 معماری و شهرسازی آرمان شهر 4 (1389) 77-85
43 باغ نظر 13 (1389) 35-48
44
ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 1 (2009) 179–198
45
ECOLOGY ENVIRONMENT and CONSERVATION 4 (2009) 695-703
46 معماری و شهرسازی آرمان شهر 3 (1388) 21-33
47
American Journal of Environmental Sciences 1 (2009) 87-93
48 معماری و شهرسازی (هنر های زیبا : دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران) 0 (1387) 27-36
49
Journal of applied sciences 19 (2008) 3302-3315
50
World Applied Sciences Journal 1 (2008) 56-59
51
JOURNAL OF ASIAN ARCHITECTURE AND BUILDING ENGINEERING 0 (2008) 201-208
52
Applied Journal of Sciences 1 (2008) 802-808
53
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH 2 (2008) 153-154
54
PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES 0 (2007) 4000-4007
55 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 0 (1385) 75-80
56 فصلنامه محیط شناسی-دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 33 (1385) 31-42
57 معماری و شهرسازی (هنر های زیبا : دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران) 0 (1384) 15-24
58 فصلنامه نامه پژوهش فرهنگی، 0 (1383) 30-40
59 مجله بیابان - مرکز تحقیقات کویری و بیایانی دانشگاه تهران 9 (1383) 20-30
60 بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق)-دانشگاه تهران 0 (1383) 147-170
61 فصلنامه انبوه سازان مسکن 0 (1383) 12-20
62 معماری و شهرسازی (هنر های زیبا : دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران) 0 (1382) 25-13
63 جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران 0 (1382) 45-72
64
Gis india 0 (2003) 10-12
65 ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران 44 (1379) 135-153
66 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 0 (1378) 133-141