محمد مجدی

صفحه نخست /محمد مجدی
محمد مجدی
نام و نام خانوادگی محمد مجدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Genome-wide analysis of the C2H2-ZFP gene family in Stevia rebaudiana reveals involvement in abiotic stress response Scientific Reports
2 بهینه سازی فرآیند زی تبدیلی ال تیروزین به ال دوپا توسط سویه جدید باکتری Paenibacillus sp. strain CT4W با استفاده از روش های تک عاملی و تاگوچی پژوهش هاي سلولي و مولكولي
3 ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﺮزه ﺳﻬﻨﺪی ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش دارویی توليد و ژنتيك گياهي (نشريه پژوهشهاي گندم سابق)
4 Identification and functional characterization of a γ-terpinene synthase in Nigella sativa L (black cumin) Phytochemistry
5 نگاهی بر تاریخچه مدیریت کنترل آفت سن گندم (Eurygaster integriceps) از روش های سنتی تا روش های نوین ايمني زيستي
6 جداسازی ژن مونوترپن سنتاز(NsTPS2) و بررسی ترکیبات ترپنوئیدی در گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa. L) پژوهش هاي ژنتيك گياهي
7 Effect of Methyl Jasmonate on Thymol, Carvacrol, Phytochemical Accumulation, and Expression of Key Genes Involved in Thymol/Carvacrol Biosynthetic Pathway in Some Iranian Thyme Species INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
8 بررسی بیان برخی ژن های دخیل در مسیر بیوسنتزی ترپنویید ها و فنیل پروپانوییدها در بافت ها، مراحل نموی و تحت تیمار متیل جاسمونات در بومادران پژوهش هاي سلولي و مولكولي
9 Thymol production in hairy root culture of Sahendian savory (Satureja sahendica Bornm) Plant Biotechnology Reports
10 Production of synthetic wheat lines to exploit the genetic diversity of emmer wheat and D genome containing Aegilops species in wheat breeding Scientific Reports
11 The Effect of Different Elicitors on Hairy Root Biomass and Resveratrol Production in Wild Vitis vinifera Journal of applied biotechnology reports
12 Partial sequence isolation of DXS and AOS genes and gene expression analysis of terpenoids and pyrethrin biosynthetic pathway of Chrysanthemum cinerariaefolium under abiotic elicitation ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM
13 Comparative expression profle of some putative resistance genes of chickpea genotypes in response to ascomycete fungus, Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. Brazilian Journal of Botany
14 The spatio-temporal expression of some genes involved in the biosynthetic pathways of terpenes/phenylpropanoids in yarrow (Achillea millefolium) PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
15 Differential expression of 3β-HSD and mlncRNAs in response to abiotic stresses in Digitalis nervosa CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
16 تجزیه زیستی نیکوتین توسط باکتری نمک دوست نسبی Halomonas sp. strain ND9، جدا شده از دریاچه نمکی بختگان فارس علوم و تكنولوژي محيط زيست
17 Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oils of Ballota nigra Subsp. kurdica From Iran Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
18 اثر برخی نانوذرات بر بیان ژنهای جرماکرن A سنتاز و پارتنولید سنتاز در گیاه بابونه کبیر تحت تنش کم آبی تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
19 Improvement in androgenic response of borage cultured anthers using antibrowning agents and picloram turkish journal of botany
20 تجزیه بیان ژنهای بیوسنتزی تیمول و کارواکرول در بافتهای مختلف آویشن باغی(Thymus vulgaris) تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
21 جدا سازی ژن کلیدی تری بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز (Δ5-3β-hydroxysteroid dehydrogenase) در بیوسنتز کاردنولیدها و بررسی بیان آن تحت تأثیر الیسیتورهای سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات در گیاه دارویی گل انگشتانه ایرانی (Digitalis nervosa) تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
22 Induction of two cyclotide-like genes Zmcyc1 and Zmcyc5 by abiotic and biotic stresses in Zea mays ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM
23 مطالعه بیان ژن های کلیدی در بیوسنتز مونوترپن ها در بافت های مختلف و در پاسخ به الیسیتورهای غیرزیستی در گیاه دارویی مرزه تابستانه سلول و بافت
24 اثر تنظیمکنندههای رشد بر کالوسزایی و باززایی درون شیشهای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa) تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
25 Tissue-specific gene-expression patterns of genes associated with thymol/carvacrol biosynthesis in thyme (Thymus vulgaris L.) and their differential changes upon treatment with abiotic elicitors PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
26 Cadmium and copper induced changes in growth, oxidative metabolism and terpenoids of Tanacetum parthenium ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
27 بررسی بیان ژن 1 -دئوکسی-دی-زایلوز 5-فسفات سنتاز و ژن چند عملکردی TcGLIP در گیاه پیرتروم در پاسخ به متیل جاسمونات تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
28 بهینه سازی القاء ریشه های مویین به کمک آگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه دارویی شاه اسپرم مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي
29 بررسی بیان ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتزی ترپنها تحت تأثیر متیل جاسمونات در سیاهدانه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
30 Differential Deployment of Parthenolide and Phenylpropanoids in Feverfew Plants Subjected to Divalent Heavy Metals and Trans-cinnamic Acid PLANT AND SOIL
31 Sesquiterpene Lactone Engineering in Microbial and Plant Platforms:Parthenolide and Artemisinin as Case Studies APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
32 Spatial modulation and abiotic elicitors responses of the biosynthesis related genes of mono/triterpenes in black cumin (Nigella sativa Industrial Crops and Products
33 Parthenolide accumulation and expression of genes related to parthenolide biosynthesis affected by exogenous application of methyl jasmonate and salicylic acid in Tanacetum parthenium PLANT CELL REPORTS
34 The influence of phytohormones, wheat ovary co-culture, and temperature stress on anther culture response of watermelon (Citrullus lanatus L.) Brazilian Journal of Botany
35 Production of a novel Robertsonian translocation from Thinopyrum bessarabicum into bread wheat Cytology and Genetics
36 بررسی الگوی بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپنها و تری ترپنها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاهدانه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
37 بررسی میزان بیان نسبی ژن های کلیدی مسیر بیوسنتزی ترپن ها در ژنوتیپ های دیپلویید و تتراپلویید بابونه کبیر با استفاده از PCR در زمان واقعی پژوهش هاي ژنتيك گياهي
38 بررسی بیان ژن ژرانیل دی فسفات سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافت های مختلف گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
39 Spatial and Developmental Expression of Key Genes of Terpene Biosynthesis in Tanacetum parthenium Biologia Plantarum
40 The role of calcium in improving photosynthesis and related physiological and biochemical attributes of spring wheat subjected to simulated acid rain PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS
41 Genetical, developmental and spatial factors influencing parthenolide and its precursor costunolide in feverfew (Tanacetum parthenium L. Schulz Bip.) Industrial Crops and Products
42 اثر دمای پایین و کلسیم خارجی بر روی راندمان کوانتومی فتوسیتم 2 و میزان کلروفیل در ارقام گندم حساس و متحمل به سرما زراعت (پژوهش و سازندگي سابق)
43 Effect of integrated bombardment and Agrobacterium transformation system on transient GUS expression in hypocotyls of rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704) microspore-derived embryos. PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES
44 The Relationship Between Developmental Accumulation of Leaf Soluble Proteins and Vernalization Response of Wheat (Triticum aestivum L.em. Thell) Agricultural Sciences in China
45 Induction of Tetraploidy to Feverfew (Tanacetum parthenium Schulz-Bip.): Morphological, Physiological, Cytological, and Phytochemical Changes HORTSCIENCE
46 Reconstitution of the Costunolide Biosynthetic Pathway in Yeast and Nicotiana benthamiana PLoS One
47 Biosynthesis and localization of parthenolide in glandular trichomes of feverfew (Tanacetum parthenium L. Schulz Bip.) Phytochemistry