گروه موسیقی

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

حمید  حاصلی
گروه:  گروه موسیقی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  نظری
وحید  سلیمانی نژاد
گروه:  گروه موسیقی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  نظری
کژوان  ضیاءالدینی
گروه:  گروه موسیقی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  نظری
مصطفی  محمودجانلو
گروه:  گروه موسیقی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  نظری
محمد  میرزائی کوتنائی
گروه:  گروه موسیقی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  نظری