گروه موسیقی

حميد  حاصلي
گروه موسيقي
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: موسيقي شناسي
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: نظري
كژوان  ضياءالديني
گروه موسيقي
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: نوازندگي موسيقي ايرانى
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: نظري
محمد  ميرزائي كوتنائي
گروه موسيقي
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: نوازندگي موسيقي ايراني
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: نظري