گروه صنایع دستی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه صنایع دستی

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

حامد  امانی
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  نظری
جواد  ده ده جانی
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  نیمه تجربی
خسرو  سینا
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری