گروه صنایع دستی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه صنایع دستی

حامد  اماني
گروه صنايع دستي
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: صنايع دستي
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: نظري
جواد  ده ده جاني
گروه صنايع دستي
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: ارتباط تصويري
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: نيمه تجربي