گروه آب و هواشناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه آب و هواشناسی

محمد  دارند
گروه آب و هواشناسي
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: آب و هواشناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
محمد حسين  قلي زاده
گروه آب و هواشناسي
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: آب و هواشناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
بختيار  محمدي
گروه آب و هواشناسي
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: آب و هواشناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي