گروه آب و هواشناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه آب و هواشناسی

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

عاطفه  احمدی دهرشید
گروه:  گروه آب و هواشناسی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد  دارند
گروه:  گروه آب و هواشناسی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد حسین  قلی زاده
گروه:  گروه آب و هواشناسی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
بختیار  محمدی
گروه:  گروه آب و هواشناسی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
بهرام  نصرالهی زاده
گروه:  گروه آب و هواشناسی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری