گروه معماری

گروه معماری از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

سارا  سليماني
گروه معماري
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: معماري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
صالح  محمدي
گروه معماري
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: معماري پايدار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
صلاح الدين  مولانايي
گروه معماري
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: معماري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
صلاح الدين  ويسي
گروه معماري
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: معماري (معماري پايدار و انرژِي)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
مهرداد  يوسف زماني
گروه معماري
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: معماري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي