گروه علوم ورزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم ورزشی

گروه تربیت بدنی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

آرزو  احمدپور
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
بهزاد  ایزدی
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
سیدحسین  حسینی مهر
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
محمد رحمان  رحیمی
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
صابر  ساعدموچشی
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
ایوب  سعیدی
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
داریوش  شیخ الاسلامی وطنی
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
سعید  صادقی بروجردی
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
سردار  محمدی
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
هیمن  محمدی
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد  ملکی
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
شاهین  کتابی
گروه:  گروه علوم ورزشی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری