گروه تربیت بدنی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

آرزو  احمدپور
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: رفتار حركتي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
بهزاد  ايزدي
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت ورزشي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سيدحسين  حسيني مهر
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: بيومكانيك ورزشي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
محمد رحمان  رحيمي
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي ورزشي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
داريوش  شيخ الاسلامي وطني
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي ورزشي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
سعيد  صادقي بروجردي
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت ورزشي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نظري
سعيد  قائيني
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: تربيت بدني و علوم ورزشي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
شاهين  كتابي
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: تربيت بدني و علوم ورزشي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سردار  محمدي
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت ورزشي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
هيمن  محمدي
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حركات اصلاحي و آسيب ورزشي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
محمد  ملكي
گروه تربيت بدني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: تربيت بدني و علوم ورزشي - رفتار حركتي و روانشاسي ورزشي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري