شورای پژوهشی پژوهشکده کردستان شناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی پژوهشکده کردستان ...

یادگار  کریمی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  رئیس پژوهشکده کردستان شناسی
امید  قادرزاده
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  رئیس پژوهشکده کردستان شناسی