شورای پژوهشی گروه ژئومورفولوژی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه ژئومورفولوژی

داود  جمینی
گروه:  گروه ژئومورفولوژی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه
هیمن  شهابی
گروه:  گروه ژئومورفولوژی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه