شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم ...

کیوان  بلند همتان
گروه:  گروه علوم تربیتی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون پژوهشی دانشکده
امید  عیسی نژاد
گروه:  گروه مشاوره
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاونت پژوهشی