کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته منتخب دانشکده علوم ...

کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

کیوان  بلند همتان
گروه:  گروه علوم تربیتی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  دبیر کمیته