1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین میزان تراکم سن گندم (Eurygaster integriceps put) در مزرعه با رطوبت (بارندگی) بعد از ریزش کامل از اماکن زمستان گذران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
سن گندم، کادراندازی، رطوبت، تراکم
سال 1392
پژوهشگران منوچهر گرجی پور افتحی ، امین صادقی ، جواد ناظمی رفیع ، حامد غباری ، روناک کاکه آذر

چکیده

به منظور بررسی رابطه میزان تراکم سن گندم با رطوبت (بارندگی)، به مدت دوازده سال (91-80) مناطق آلوده به سن گندم واقع در بخش مرکزی شهرستان روانسر شامل روستاهای قلاین، مهرگان و گرگیدر مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق از کادر چوبی به ابعاد 50*50 سانتی متر معادل 0/25 متر مربع به عنوان ابزار نمونه برداری از سن مادر استفاده گردید. بدین منظور در روستاهای مذکور 10 مزرعه انتخاب و در هر کدام 10 مرتبه به صورت کاملا تصادفی کادر اندازی(تعداد 40 عدد معادل 10 متر مربع) گردید. تمامی سنهای موجود در کادر پس از شمارش تجزیه و تحلیل شد نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بین مقادیر روزانه رطوبت(بارندگی) و تراکم سن گندم در مزرعه، یک همبستگی بالا(معکوس) و معنی دار در سطح 95 درصد را نشان می دهد. ضریب تبیین (R2) برای مقادیر روزانه رطوبت در زمان نمونه برداری و تراکم سن مادر، 62/3 درصد برآورد گردید.