محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)

صفحه نخست /محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه ...
محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)
نام و نام خانوادگی محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 الگوی توسعه دیپلماسی دانش در بستر بین المللی شدن مطالعات آموزشی در نظام آموزش عالی ایران مطالعات برنامه ريزي آموزشي
2 تدوین چارچوبی مفهومی برای نیازسنجی دانش آموزان متوسطه: رهیافتی بر نظریه عملی تدریس تدريس پژوهي
3 مطالعه نگرش مدرسان زبان انگلیسی به انگیزش یادگیری دانشجویان در برنامۀ درسی دانشگاهی نظريه و عمل در برنامه درسي
4 سنتز پژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی مطالعات برنامه ريزي آموزشي
5 سنتز پژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی مطالعات برنامه ريزي آموزشي
6 The Strategies for Using ICT in Smartization of Schools: A Qualitative Study on a Group of Experts Interdisciplinary Journal Of Virtual Learning In Medical Sciences
7 ارزشیابی اثربخشی عملکرد آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی: مطالعه ای کیفی مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي
8 عوامل و مولفه های بنیادی تدریس اثربخش در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان انديشه هاي نوين تربيتي
9 تجربه حرفه ای اساتید در ارتباط با پدیده تدریس اثربخش در آموزش عالی نظريه و عمل در برنامه درسي