کیوان قادری

صفحه نخست /کیوان قادری
کیوان قادری
نام و نام خانوادگی کیوان قادری
شغل کارمند دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد / دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک