نجم الدین جباری

صفحه نخست /نجم الدین جباری
نجم الدين جباري
نام و نام خانوادگی نجم الدین جباری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادب فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سهیبا صلاحی نجم الدین جباری پارسا یعقوبی جنبه سرائی 1396/12/19
2 سودابه اسدی نجم الدین جباری سید اسعد شیخ احمدی 1396/11/15
3 علی رشیدی تاژان نجم الدین جباری سید احمد پارسا 1396/11/15
4 هیوا عبدی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/11/26
5 زهرا سلیمانی طیبه فدوی نجم الدین جباری 1395/11/05
6 عطااله اولیایی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/07/28
7 فرزانه صوفی سید اسعد شیخ احمدی نجم الدین جباری 1395/07/19
8 ارسطو حیدری سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/04/24
9 آرزو یزدانی پارسا یعقوبی جنبه سرائی نجم الدین جباری 1394/12/19
10 عیسی محمدی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1394/12/18
11 اعظم صادقیان نژاد محسن پیشوایی علوی نجم الدین جباری 1390/08/18
12 فرهاد حیدری صالح ادیبی نجم الدین جباری 1390/07/05
13 احمد صنوبر عبدالله رسول نژاد نجم الدین جباری 1389/06/21
14 فاطمه محمد خانی تیمور مالمیر نجم الدین جباری 1388/10/03
15 شهین گیشگی نجم الدین جباری تیمور مالمیر 1387/11/20
16 پریسا رضایی نجم الدین جباری پارسا یعقوبی جنبه سرائی 1387/11/20
17 حسین اسدی جوزانی تیمور مالمیر نجم الدین جباری 1387/06/01
18 مختار محمدی نجم الدین جباری عباس اطمینانی 1386/07/30
19 محمدصادق حسینی تیمور مالمیر نجم الدین جباری 1385/12/01
20 حبیب الله سلیمی عباس اطمینانی نجم الدین جباری 1385/10/01
21 یداله محمدی نجم الدین جباری عباس اطمینانی 1383/06/25