مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی جلوه های زبانی فرهنگ ...
عنوان بررسی جلوه های زبانی فرهنگ مادری در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی گنجه ای
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فرهنگ مادری، نظامی گنجه ای، خسرو شیرین، هفت پیکر، زبان کردی
چکیده وفور واژگان ترسایی و تأثیر پذیری خاقانی از فرهنگ مادری، این سؤال ها را پیش می آورد که آیا نظامی نیز از فرهنگ مادری خود متأثر بوده یا خیر ؟ هدف پژوهش حاضر بررسی این مسأله در دو اثر خسرو شیرین و هفت پیکر نظامی است. در این راستا واژه ها، ترکیبات، کنایات، امثال و حکم و مسائلی از این دست که مربوط به حوزه زبانی فرهنگ مادری نظامی است، استخراج گردیده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و داده ها با استفاده از تحلیل محتوی و به شیوه ی کتابخانه ای و سند کاوی بررسی شده است و نتیجه ضمن این که بیانگر پاسخ مثبت به سؤال پژوهش است، نشان می دهد که با این پژوهش می توان به درک بهتری از این دو اثر دست یافت.
پژوهشگران ژیلا صالحی (نفر اول)، سید احمد پارسا (نفر دوم)