مشخصات پژوهش

صفحه نخست /دلایل ادبی حذف مسندالیه در ...
عنوان دلایل ادبی حذف مسندالیه در ردیف های فعلی قصاید خاقانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها علم معانی، حذف مسندالیه، ردیف فعلی، قصیده، خاقانی.
چکیده مطالعات رده شناسی زبان حاکی از آن است که بین نقش های نحوی و معنایی منظوری رابطه مستقیمی دیده نمی شود. بخشی از دشواری درک مفاهیم ادبی نیز به دلیل ناآگاهی از کارکردهای معنایی نقش های نحوی است. هدف پژوهش حاضر بررسی این جنبه در ردیف فعلی قصایدخاقانی است. پژوهش، توصیفی است و داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی به شیوه-ی کتابخانه ای و سندکاوی بررسی شده اند. جامعه آماری 132 قصیده ی خاقانی و حجم نمونه 63 قصیده دارای ردیف فعلی است که در مجموع، 3887 بیت را در بر می گیرد. نتیجه نشان می دهد حذف مسندالیه در ردیف های فعلی قصاید حدود 65% است. خاقانی از شش کارکرد حذف مسندالیه از قبیل، اهمیت مسند، پرهیز از عبث و بیهوده گویی، تحقیر، تعظیم، ادعای متکلم بر آشکار بودن و آشکار بودن مسندالیه استفاده کرده است که بیشترین کارکرد با 2007 بیت (89/78%) مربوط به اهمیت مسند ( تکیه روی گزاره) و کمترین کارکرد با دو بیت (07/. %) مربوط به آشکار بودن مسندالیه است.
پژوهشگران گشین شکوهی (نفر اول)، سید احمد پارسا (نفر دوم)