مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش تشبیه در بازتاب مضامین ...
عنوان نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی سروده های نادر نادر پور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دهۀ سی، رمانتیسم، نادرپور، تشبیه، تشبیه غریب، سبک.
چکیده دهۀ سی یکی از دورههای بسیار مهم و سرنوشتساز در تاریخ ادبی معاصر ایران بشمار میرود. از یکسو صدای تکامل رمانتیسم به گوش میرسد و از مهمترین دوران فعّالیت مکتب ادبی رمانتیسم در ایران است و از سوی دیگر، کودتای 28 مرداد 3112 در این دوره روی میدهد. یکی از 3138 ش( میباشد. یکی - چهرههای شاخص جریان ادبی رمانتیسم در دهۀ سی نادر نادرپور ) 3138 از مشخّصههای مهم سبکی سرودههای او ارائۀ درونمایههای رمانتیسم و ویژگیهای تصاویر رمانتیک در قالب تشبیهات بکر و غریب است. پژوهش حاضر، به نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی سرودههای نادر نادرپور بعنوان یک خصیصۀ سبکی میپردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و دادهها با استفاده از شیوۀ تحلیل محتوی بررسی شدهاند. نتیجه نشان میدهد بیشترین بار مضامین رمانتیکی سرودههای نادرپور بر عهدۀ تشبیهات بویژه تشبیهات غریب و نوِ اوست و شاعر به خوبی توانسته مؤلّفهها و ویژگیهای فکری- محتوایی رمانتیسم فردی را به بهترین شیوۀ ممکن با استفاده از تشبیهات بکر خود، بنمایاند
پژوهشگران رضا خلج (نفر اول)، سید احمد پارسا (نفر دوم)