مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مصاحبه های آزمون دکتری ...
عنوان بررسی مصاحبه های آزمون دکتری از منظر داوطلبان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی، آزمون دکتری، مصاحبه علمی، اعتبار بخشی
چکیده در فرایند پذیرش داوطلبان دوره دکتری، مصاحبه علمی اگر با رعایت ضوابط آکادمیک و اصول اخلاق حرفه ای برگزار گردد می تواند به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کمک کند تا ظرفیت و پستانیل علمی داوطلبان را دقیقتر ارزیابی و فرصت انتخاب را به داوطلبانی بدهد که از هر نظر سرآمد هستند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه داوطلبان آزمون دکتری در مورد ماهیت، کیفیت و اعتبار مصاحبه های پذیرش دانشجو، انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل داوطلبانی بود که حضور در جلسه مصاحبه به دانشگاه های شهر تهران دعوت شده بودند. نمونه آماری به صورت هدفمند از میان داوطلبان دعوت شده به مصاحبه علمی انتخاب شدند. از آنجا که رویکرد پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) بود برای گردآوری داده ها، از مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه ای استفاده شد که گویه های آن از نتایج مصاحبه ها استخراج شده بود. جهت تحلیل یافته ها نیز علاوه بر توصیف کمی داده ها، از تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناسایی مولفه های اصلی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که رویکرد دانشگاه های در برگزاری جلسات مصاحبه با داوطلبان متفاوت و پارامترهای های مورد توجه آنها در ارزیابی عملکرد داوطلبان نیز مختلف بوده است. در این میان به توانمندی های ویژه داوطلبان کمتر توجه شده و سوژه های مورد پرسش بر مباحث جزیی تمرکز داشت.
پژوهشگران نعمت اله عزیزی (نفر اول)، فایق محمدی (نفر دوم)