گروه اقتصاد کشاورزی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه اقتصاد کشاورزی

گروه اقتصاد کشاورزی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

محمود  حاجی رحیمی
گروه:  گروه اقتصاد کشاورزی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
پریسا  علیزاده
گروه:  گروه اقتصاد کشاورزی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
حامد  قادرزاده
گروه:  گروه اقتصاد کشاورزی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی