گروه مکانیک

گروه مکانیک از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

مسعود  ابراهيمي
گروه مكانيك
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
نبرد  حبيبي
گروه مكانيك
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مكانيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
آرمان  حسني
گروه مكانيك
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك (مكانيك مواد)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
روناك  دقيق
گروه مكانيك
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك- تبديل انرژي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
آرمان  صادقي
گروه مكانيك
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مكانيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
سيروان  فرهادي
گروه مكانيك
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مكانيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
منصور  لهونيان
گروه مكانيك
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مكانيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
سيروان  محمدي
گروه مكانيك
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي