گروه مهندسی مکانیک

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مکانیک

گروه مکانیک از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

مسعود  ابراهیمی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
بهمن  احمدی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
نبرد  حبیبی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
آرمان  حسنی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
روناک  دقیق
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
آرمان  صادقی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
سیروان  فرهادی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
منصور  لهونیان
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
سیروان  محمدی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی