گروه اقتصاد کشاورزی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه اقتصاد کشاورزی

گروه اقتصاد کشاورزی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

فرزاد  اسكندري
گروه اقتصاد كشاورزي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: آموزش و ترويج كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
محمد  جلالي
گروه اقتصاد كشاورزي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ترويج و آموزش كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
محمود  حاجي رحيمي
گروه اقتصاد كشاورزي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: اقتصاد كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
حامد  قادرزاده
گروه اقتصاد كشاورزي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
حميده  ملك سعيدي قصرالدشتي
گروه اقتصاد كشاورزي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ترويج و آموزش كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري