گروه ترویج و آموزش کشاورزی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه ترویج و آموزش کشاورزی

فرزاد  اسکندری
گروه:  گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد  جلالی
گروه:  گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
حمیده  ملک سعیدی قصرالدشتی
گروه:  گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری