گروه زبان و ادبیات کردی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات کردی

يداله  پشا آبادي
گروه زبان و ادبيات كردي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات كردي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
بهروز  چمن آرا
گروه زبان و ادبيات كردي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: ايران شناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
زانيار  نقشبندي
گروه زبان و ادبيات كردي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان شناسي همگاني
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري