نماینده نشر دانشکده منابع طبیعی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/نماینده نشر دانشکده منابع ...

سعید  خضری
گروه:  گروه ژئومورفولوژی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  نماینده دانشکده