نماینده نشر دانشکده علوم پایه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/نماینده نشر دانشکده علوم پایه

هوگر  قهرمانی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  نماینده دانشکده