نماینده نشر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/نماینده نشر دانشکده علوم ...

سهیلا  رستمی
گروه:  گروه فقه و حقوق شافعی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  نماینده دانشکده