نماینده نشر دانشکده زبان و ادبیات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/نماینده نشر دانشکده زبان و ...

نجم الدین  جباری
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  نماینده دانشکده