دفتر شورای نشر دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/دفتر شورای نشر دانشگاه

سیران  کاردوسیان
گروه:  -
دانشکده:  -
حوزه تحقیق:  Unknown
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  رئیس اداره انتشارات
سیدجمال  بارخدا
گروه:  گروه علوم تربیتی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر