کمیته ترفیعات دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته ترفیعات دانشگاه

محمد  رزاقی
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون آموزشی دانشگاه