شورای پژوهشی مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز پژوهش و ...

کیومرث  محمدی سمانی
گروه:  گروه جنگلداری
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی