شورای پژوهشی مرکز پژوهشی ساخت و کاربرد نانو مواد

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز پژوهشی ساخت ...

عبدالله  سلیمی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر مرکز پژوهشی نانو