شورای پژوهشی مرکز پژوهشی گیاهان دارویی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز پژوهشی ...

علی اکبر  مظفری
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر مرکز پژوهشی گیاهان دارویی