شورای پژوهشی گروه صنایع دستی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه صنایع دستی

جواد  ده ده جانی
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه