شورای پژوهشی گروه شهرسازی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه شهرسازی

نینا  خلیقی
گروه:  گروه شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه