شورای پژوهشی گروه مهندسی مکانیک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی ...

بهمن  احمدی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه