شورای پژوهشی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی ...

فاطمه  دانشفر
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه