شورای پژوهشی گروه مهندسی عمران

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی عمران

آرمان  مام عزیزی
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه