شورای پژوهشی گروه مهندسی صنایع

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی صنایع

هیبت اله  صادقی
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه