شورای پژوهشی گروه مهندسی شیمی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی شیمی

سیدامید  رستگار
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه