شورای پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده زبان و ...

زکریا  بزدوده
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون پژوهشی