شورای پژوهشی گروه مرتع و آبخیزداری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مرتع و ...

شیرکو  ابراهیمی محمدی
گروه:  گروه مرتع و آبخیزداری
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه