شورای پژوهشی گروه محیط زیست

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه محیط زیست

هانیه  غفاری
گروه:  گروه محیط زیست
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه