شورای پژوهشی گروه آب و هواشناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه آب و ...

محمد حسین  قلی زاده
گروه:  گروه آب و هواشناسی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه