شورای پژوهشی گروه مهندسی آب

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی آب

هادی  ثانی خانی
گروه:  گروه مهندسی آب
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه