شورای پژوهشی گروه گیاه پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه گیاه پزشکی

حامد  غباری
گروه:  گروه گیاه پزشکی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه