شورای پژوهشی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم و ...

فردین  تمجیدی
گروه:  گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه