شورای پژوهشی گروه علوم دامی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم دامی

امجد  فرزین پور
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه