شورای پژوهشی گروه تولید و ژنتیک گیاهی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه تولید و ...

قادر  میرزاقادری
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه